Services

 

 

TANONG:      Sino ang mga lehitimong kasapi-kamay-ari ng BATELEC I?

SAGOT:         Ang sinumang naghain ng aplikasyon sa pagsapi at nagbayad ng P50.00 butaw para sa membership fee at pinagtibay ng Board of Directors.

 

TANONG:      Anu-ano ang klasipikasyon ng pagiging kasapi ng BATELEC I?

SAGOT:         May dalawang (2) klasipikasyon ang pagiging kasapi ng BATELEC I.  Una ay ang Likas na Tao na maaaring Single o Individual membership at ang Magkasama o Joint membership.  Ang ikalawang klasipikasyon ay ang Huridikal (Juridical) o Artipisyal na Tao.

 

TANONG:      Ano ang pagkakaiba ng Single o Individual membership at Magkasama o Joint membership?

SAGOT:         Kung isa lamang sa mag-asawa ang naghain ng aplikasyon sa pagiging kasapi at pumirma sa membership application form, ang klasipikasyon ng membership ay single o individual membership.  Dahil dito, isang pangalan lamang ang makikitang nakatala sa masterlist.

 

                        Kung ang mag-asawa ay magkasamang naghain ng aplikasyon sa pagiging kasapi at parehong pumirma sa membership application form, ang uri ng membership ay magkasama o joint. Dahil dito, ang parehong pangalan ng mag-asawa ay makikitang nakatala sa masterlist.

 

TANONG:      Ano ang Huridikal (Juridical) membership?

SAGOT:         Ito ay tumutukoy sa artipisyal na tao at kinakatawan lamang ng likas na tao.  Kahalintulad nito ang mga kompanya, assosasyon, korporasyon, katawang political, subdibisyon, simbahan at iba pa.

 

TANONG:      Ano ang ibig sabihin ng DEEMED TO BE JOINT membership?

SAGOT:         Ito ay tumutukoy sa mga kasaping ang aplikasyon ay napagtibay sapul magsimula ang operasyon ng BATELEC I hanggang Marso 1984.  Dahil sa resolusyong ipinasa at pinagtibay ng mga naunang komposisyon ng Board of Directors ng Kooperatiba, ang lahat na mga kasaping naghain ng aplikasyon sa pagiging kasapi at naaprubahan sa nakapaloob na petsa ay itinuturing na deemed to be joint. Dahil dito, kahit isang pangalan lamang ang makikitang nakatala sa masterlist, taglay nila ang mga pribiliheyo ng mga kasapi na joint ang membership.

 

TANONG:      Ilang beses maaaring magpamiyembro o maghain ng aplikasyon sa pagiging kasapi ng BATELEC I?

SAGOT:         Isang beses lamang maaaring maghain ng aplikasyon para maging kasapi ng kooperatiba, maliban kung ang isang miyembro ay kumakatawan sa isang juridical entity.

 

TANONG:      Sapat ba ang “power bill receipt” bilang katibayan ng pagiging kasapi ng Kooperatiba?

SAGOT:         Ang resibo ng nakunsumong kuryente ay katibayan lamang na siya ay konsumidores na gumagamit ng serbisyo ng kuryente.  Hindi ito katibayan ng pagiging kasapi.

 

TANONG:      Sa panahon ng pampurok na halalan (district election) at AGMA, sino ang maaaring bumoto at magrehistro?

SAGOT:         Ayon sa patakaran ng BATELEC I, tanging ang mga kasaping nakatala sa masterlist hanggang sa itinakdang cut-off date ang maaaring bumoto sa pampurok na halalan at magrehistro sa AGMA ng Kooperatiba batay sa uri ng kanilang membership.

 

TANONG:      Kung ang membership ay single o individual, sino lamang ang maaaring bumoto o magparehistro sa AGMA?

SAGOT:         Kung ang membership ay single o individual, kung sino lamang ang nakatala sa masterlist ang may karapatang bumoto o magrehistro sa AGMA.  Hindi siya maaaring iboto o iparehistro ng kanyang asawa o ng sinuman.

 

TANONG:      Kung ang membership ay joint, sino lamang ang maaaring bumoto o magrehistro sa AGMA?

SAGOT:         Kapag joint ang membership, sinuman sa mag-asawa ay maaaring bumoto o magrehistro sa AGMA, pero isa (1) lamang sa kanila ay maaaring bumoto at magrehistro. Hindi sila puwedeng bumoto o magparehistro pareho.

.

TANONG:      Kung ang membership ay DEEMED TO BE JOINT, sino ang maaaring bumoto o magparehistro sa AGMA?

SAGOT:         Kapag DEEMED TO BE JOINT ang membership, kahit isang (1) pangalan lamang ang nakatala sa masterlist, maaaring bumoto o magrehistro ang asawa kahit wala sa listahan ang kanyang pangalan, subalit tulad din ng sa joint membership, isa (1) din lamang sa kanilang mag-asawa ang maaaring bumoto o magparehistro.

 

TANONG:      Ilang beses maaaring bumoto sa pampurok na halalan o magrehistro sa AGMA ang isang kasapi?

SAGOT:         Isang beses lang maaaring bumoto ang isang kasapi, at isang beses din lang siya maaaring magparehistro sa AGMA.

 
TANONG:      Kung mahigit sa isa ang binabayarang power bill, ilang beses maaring bumoto o magrehistro sa AGMA ang isang kasapi?

SAGOT:         Isang beses lang maaaring bumoto at isang beses din lamang maaaring magparehistro sa AGMA ang isang kasapi kahit na marami siyang koneksyon o maraming binabayarang power bill.

 

TANONG:      Sa juridical membership, sino ang maaaaring bumoto/magrehistro sa AGMA?

SAGOT:         Sinusunod dito ang power of succession.  Ibig sabihin, kung sino ang kasalukuyang namamahala dito, siya ang may karapatang maging kinatawan ng juridical entity kahit na hindi pangalan niya ang nasa masterlist.  Halimbawa, kung sino ang kasalukuyang Kapitan ng Barangay, Principal ng paaralan, Presidente/Manager ng kompanya etc.

 

 

 

External Links

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________